Общи условия

1. Kupime.bg /сайтът/ е електронен каталог, създаден да предоставя информация за предлаганите  стоки и услуги на българския пазар.

2. Авторските права върху всички текстове, материали, документи, бази данни и друга информация в сайта Kupime.bg са собственост на Kupime.bg и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и всички международни актове в сила за Р България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано за конкретния случай).

3. Информацията, материалите и текстовете се предоставят от Kupime.bg като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване. Външният вид на сайта, както и материалите публикувани на него, освен материалите изрично посочени като собственост на други лица, са собственост на Kupime.bg .

4. Kupime.bg не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация.

5. Kupime.bg не носи отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

6. Kupime.bg не носи отговорност за възможни технически проблеми свързани с достъп до информацията в сайта.

7. Регистрацията в Kupime.bg е доброволна. Публикуваната чрез нея контактна информация ще бъде в услуга на всички потребители и посетители на Kupime.bg.

8. При регистрация на потребители сайтът може да събира информация за потребителите си. Тази информация може да бъде използвана при създаване на материали за представяне на потребителите според техните предпочитания. Собствениците на сайта могат да използват същата с цел подобряване на качеството на обслужване, предлагано на потребителите на сайта.

9. Сайтът гарантира, че всички данни за еmail-и или друга информация за потребителите няма да бъде използвана за целите на неразрешена от потребителите на сайта реклама или за информиране на трети лица без разрешение на същите потребители.

10. Kupime.bg има право да изпраща търговски съобщения, по смисъла на член 5 (ал. 1) от Закона за електронната търговия, с цел информиране на потребителите си за новини, промоции и актуални събития.

11. Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите. Екипът на Kupime.bg не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

12. Kupime.bg си запазва правото да променя условията за ползване и съдържанието на сайта по всяко време, за което не носи отговорност, ако потребителят не се е информирал и прочел последния вариант на условията.

13. Kupime.bg се задължава да предоставя възможност за реклама на действащите фирми, както и на физически лица, предлагащи определена услуга, приели условията и концепцията на сайта.

14. Kupime.bg се задължава да публикува предоставената от фирмите актуална информация, както и своевременно извършване на платена услуга и корекция на такава по желание на потребителя.

15. Kupime.bg си запазва правото без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация, както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие, различен вид пропаганда, забранена от законите на Р България, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на Р България и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.

16. Потребителят носи пълна отговорност за верността на публикуваната информация в каталога, като отговаря ако тя е в противоречие със законите на Р България и международните актове.

16.а (НОВА, в сила от 20.01.2018г.) Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство в Република България.

16 б (НОВА, в сила от 20.01.2018г.) Заглавието и описанието на обявата трябва да бъдат изписани на български език. Допуска се изписването на текст на други езици единствено при условие, че в обявата присъства описание и на български език.

16 в (НОВА, в сила от 20.01.2018г.) Не се допуска публикуването на обяви с идентично или много сходно съдържание повече от един път, в няколко категории или райони. Потребител, допуснал публикуването на дублирана обява, ще получи съобщение от администратор на сайта своевременно да премахне обявата. Ако не бъде премахната в 3- дневен срок от получаване на съобщението, дублираната обява ще бъде премахната от администратор на сайта бе предупреждение.

16 г (НОВА, в сила от 20.01.2018г.) Забранено е предлагането на един и същ продукт или услуга, представени по различен начин с текст или снимки. Потребител, допуснал публикуването на един и същ продукт или услуга, ще получи съобщение от администратор на сайта своевременно да премахне обявата. Ако не бъде премахната в 3- дневен срок от получаване на съобщението, обявата ще бъде премахната от администратор на сайта бе предупреждение. 

16 д (НОВА, в сила от 20.01.2018г.) Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория на сайта. Обяви, които не отговарят на съответната категория ще бъдат премествани в по-подходяща категори или премахвани по преценка на администратора на сайта.

16 е (НОВА, в сила от 20.01.2018г.)Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание, артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.

16 ж (НОВА, в сила от 20.01.2018г). Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.

16 з (НОВА, в сила от 20.01.2018г).Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.

16 и (НОВА, в сила от 20.01.2018г) Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви.

16 й (НОВА, в сила от 20.01.2018г) Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.

17. При изказване на мнение в Kupime.bg потребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано, като за това Kupime.bg не дължи възнаграждение на автора.

18. Потребителят се задължава коректно да използва името и паролата за достъп до услугите предлагани от Kupime.bg . Ако се извършат действия от трето лице чрез използването на име и парола на регистриран потребител, то те ще се считат извършени от името на потребителя до доказване на противното.

19. Потребител, който чрез своите действия увреди по какъвто и да е начин друг потребител, доставчика на сайта или трето лице отговаря съгласно законите на Р България и международните актове.

20. Потребителят има задължението за предоставянето на достоверна информация при регистрирането, както и своевременното и актуализиране при настъпване на промяна относно предходно предоставената. При неизпълнение на това задължение потребителят ще носи риска от вредите, които биха могли да настъпят вследствие на това.

21. Потребителят няма право да въвежда информация, накърняваща моралните норми, правата и свободите на гражданите съгласно Конституцията на Р България и международните актове.

22. Непозволеното използване на обекти на интелектуална и индустриална собственост представлява нарушаване правата на техните собственици и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство.

23. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този сайт в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на сайта, при условие, че това не причинява вреди за Kupime.bg , при ясно текстово обозначаване на името на Kupime.bg и посочване на електронна препратка към сайта на Kupime.bg, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Kupime.bg и/или неговите услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Kupime.bg интерфейс.

24. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Kupime.bg си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление .

25. Настоящите Общи условия имат задължителна сила, както за Kupime.bg, така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в сайта.

26. С регистрацията декларирате, че сте прочели Общите условия и правилата и сте съгласни с тях.

27. За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Р България.Web Powered by Yclas 2009 - 2023